กลับสู่หน้าหนัก
My photo
 ตารางเวลาพบอาจารย์  
วัน เวลา สถานที่
จันทร์
08.00 น. - 08.50 น.
บธ.3-117
พฤหัสบดี
12.10 น. - 14.40 น.
หมายเหตุ ::  ลาคลอดบุตรระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 23 ก.ย. 2548
ตารางเวลาเช็ค e-mail
วัน เวลา สถานที่
พุธ
Free time
Anywhere
ศุกร์
อาทิตย์
หมายเหตุ ::  ลาคลอดบุตรระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 23 ก.ย. 2548
 สถานที่ติดต่อ
   ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะวิชาบริหารธุรกิจ
   โทร 0 5389 2780 ต่อ 2680
   
  ประวัติการศึกษา
   2546 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   2539 บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
   2537 ปวส. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
 ประวัติการทำงาน
   2539 ครูสอนคอมพิวเตอร์ บริษัทชิชางคอมพิวเตอร์
   2539 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
 ประวัติการฝึกอบรม

ระยะเวลา เรื่อง สถานที่
 24/11/2004 - 11/Mar/2005  Foundation Course in Computer Science  Infosys Technologies Ltd., Mysore, India
 16 - 20 สิงหาคม 2547 Developing Microsoft ASP.NET Web Applications Using Visual Basic.NET and Visual Studio.NET  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 27 - 30 กรกฎาคม 2547 Foundamentals Visual Basic.Net Programming Using Visual Studio.Net  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 19 - 23 สิงหาคม 2545 โครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Java : Java Script  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 3 - 5 June 2002  JAVA Training and Competition  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล