new  ดูกำหนดการสอบโครงงาน ภาคเรียนที่ 1-2 / 2550  new


Course Syllabus

05510450  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางระบบสารสนเทศ  (Selected Topic in Information System)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2550    อ.ชัชฎาพร  ปุกแก้ว, อ.เทวา พรหมนุชานนท์

การติดต่อสื่อสาร  โทร.081 531 5599 หรือ 053 892 780 ต่อ 2680, 053 816659 (บ้าน)

                        www.rmutl.ac.th/chadcha และ http://groups.yahoo.com/group/aruneepk

อาจารย์ที่ปรึกษา Project

   1. อ.สุพงศ์            แดงสุริยศรี
   2. อ.พรพิพัฒน์        ทองปรอน
   3. อ.หฤทัย            อาษากิจ
   4. อ.ชัชฎาพร         ปุกแก้ว (เฉพาะภาคเรียนที่ 1)
   5. อ.เทวา            พรหมนุชานนท์

สภาพรายวิชา        วิชาชีพเฉพาะสาขา

หน่วยกิต                3  หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษานอกเหนือจากรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วในวิชาอื่น  ซึ่งหัวเรื่องจะกำหนดขึ้นตามความเหมาะสม โดยการกำหนดชื่อพร้อมทั้งจัดทำหัวข้อเรื่องในวิชานั้น ๆ ขึ้นมา

   Top
 กำหนดการส่งความคืบหน้าของงาน
 

ลำดับ

เรื่อง

ปกติ

สมทบ

1

ชี้แจงรายวิชา และหัวข้อเรื่องที่ต้องการทำ Project ทางด้านระบบสารสนเทศ

สัปดาห์ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

2

นำเสนอหัวข้อเรื่อง ครั้งที่ 1 (โดยการเขียนเป็นโครงการและนำเสนอต่ออาจารย์)

สัปดาห์ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

3

นำเสนอหัวข้อเรื่อง ครั้งที่ 2 (กรณีสอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน)

สัปดาห์ที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

4

เริ่มดำเนินการตามโครงการที่นำเสนอผ่านแล้ว

สัปดาห์ที่ 5-13 ภาคเรียนที่ 1

5

พบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการครั้งที่ 1 เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการ

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ เป็นระยะ ๆ หรือแล้วแต่อาจารย์ที่ปรึกษาจะนัดมาพบ แล้วแต่กรณี

6

พบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการครั้งที่ 2 เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการ

7

พบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการครั้งที่ 3 เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการ

8

ส่งรายงานความคืบหน้าของงานแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (อ.ชัชฎาพร)

สัปดาห์ที่ 10 - 11 ของภาคเรียนที่ 1 และ 2

9

พบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการครั้งที่ 4 เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการ

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ เป็นระยะ ๆ หรือแล้วแต่อาจารย์ที่ปรึกษาจะนัดมาพบ แล้วแต่กรณี

10

พบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการครั้งที่ 5 เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการ

11

พบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการครั้งที่ 6 เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการ

12

ส่งรายงานความคืบหน้าของงานแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (อ.ชัชฎาพร)

สัปดาห์ที่ 10 - 11 ของภาคเรียนที่ 1 และ 2

13

ลงชื่อขอสอบโครงงาน

สัปดาห์ที่ 12-13 ของภาคเรียนที่ 2

14

สอบโครงงานเพื่อขอจบการศึกษา

สัปดาห์ที่ 16 -18 ของภาคเรียนที่ 2

     
หมายเหตุ :
     ข้อ 8   ให้ส่งรายงานความคืบหน้าเพื่อติดตามการดำเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และเป็นการประเมินความคืบหน้าของงาน
     ข้อ 12  สำหรับภาคเรียนที่ 1 ให้ส่งรายงานความคืบหน้าเพื่อประเมินความสำเร็จของโครงงานว่าจะให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา 05510450
                   ในภาคเรียนที่ 2 ได้หรือไม่
              สำหรับภาคเรียนที่ 2 ให้ส่งรายงานความคืบหน้าเพื่อประเมินความสำเร็จของโครงงานว่าจะอนุมัติให้สอบโครงงานได้หรือไม่
 

เอกสารสำหรับค้นคว้าเพิ่มเติม

                หนังสือ บทความ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงงานที่ผ่านการนำเสนอ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

การประเมินผล

ลำดับ

เรื่อง

คะแนนที่ให้

ผู้ให้คะแนน

อ.ที่ปรึกษา

อ.ประจำวิชา

อ.ผู้สอบ

1

การเข้าพบ อ.ที่ปรึกษาโครงงาน

10%

     

2

ส่งรายงานความคืบหน้าของโครงงาน

10%

     

3

สอบโครงงาน
     bullet   เอกสารประกอบโครงงาน         30%
     bullet   การนำเสนอโครงงาน             10%  
     bullet   โปรแกรม / ชิ้นงาน               40%

80%

     

หมายเหตุ:

1.        นักศึกษาต้องดำเนินการตามกำหนดเวลาที่วางไว้อย่างเคร่งครัด
2.        หากนักศึกษามีปัญหา ติดขัด หรือไม่สามารถดำเนินโครงงานต่อไปได้ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ประจำวิชาทันที
3.        ให้นักศึกษาทุกคนสมัครขอ e-mail ของ yahoo.co.th หรือ yahoo.com เพื่อเข้าร่วมกลุ่มในเว็บ
     http://groups.yahoo.com/group/aruneepk สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร และการแจ้งข่าวสารผ่านทาง e-mail


ขั้นตอนการสมัคร Yahoo! Groups
 1. สมัคร free e-mail ของ http://mail.yahoo.com
 2. เรียกใช้เวป ==>http://groups.yahoo.com/group/aruneepk เพื่อสมัครเข้าร่วมกลุ่มโดยคลิกที่ปุ่ม join this group!
 3. เวปจะเปลี่ยนเป็นหน้าให้ Sign in to Yahoo! (ในกรณีที่ไม่ได้เปิดเมล์ของ Yahoo! ทิ้งไว้) ให้ใช้ Yahoo! ID และ Password ของ Yahoo! mail ที่สมัครไว้ Sign in เข้าไป
 4. หลังจากทำตามข้างต้นแล้วให้ทุกคนเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่
 5. ให้ทุกคนตรวจสอบ/แก้ไขที่หัวข้อ Message Delivery โดยให้เลือกที่ Individual emails - Receive individual message
 6. ให้กรอกรหัสเพื่อการตรวจสอบในหัวข้อ Word Verification ตามที่ปรากฎในเวปลงในช่องที่เตรียมไว้ด้านข้าง ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน โดยตัวอักษรตัวเล็ก-ใหญ่จะมีผลต่อการเข้าร่วมกลุ่มด้วย (Case sensitive)
 7. เมื่อแก้ไขแล้วให้กดปุ่ม ==> Join
 8. ขั้นตอนสุดท้ายให้คลิกที่ปุ่ม Go to aruneepk Home เพื่อเข้าร่วมกลุ่มและแจ้งข่าวสาร สอบถาม หรืออ่านข่าว
 9. สามารถเลิกการทำงานได้โดยการ Sign out ออกไปได้เช่นเดียวกับการอ่าน e-mail
 10. หากทำตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรด e-mail มาแจ้งให้ทราบด้วยที่ aruneepk@yahoo.com โดยใช้ e-mail address ของ Yahoo! เพื่อจะได้จัดเก็บเป็นข้อมูลต่อไป
 11. ขั้นตอนข้างต้นทำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นเมื่อต้องการเข้าใช้ครั้งต่อไปให้ Sign in ตามปกติก็จะสามารถเข้ามาอ่าน หรือ Post ข้อความได้
   หลังจากสมัคร Yahoo! Groups แล้วสามารถติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล ข้อสงสัยผ่านทาง Yahoo! Groups ได้ตลอดเวลา
การใช้ครั้งต่อไป
     เรียกใช้เวป ==> http://groups.yahoo.com/group/aruneepk
     คลิกที่ปุ่ม join this group!
     Sign in to Yahoo! (ในกรณีที่ไม่ได้เปิดเมล์ของ Yahoo! ทิ้งไว้) ให้ใช้ Yahoo! ID และ Password ของ Yahoo! mail ที่สมัครไว้ Sign in เข้าไป
     เริ่มใช้งาน Yahoo! Group ได้เลย Yahoo! Group นี้สามารถ Post Message(s) ได้ โดย Message ที่ Post แต่ละครั้งจะถูกส่งไปยัง e-mail ของทุกคนในกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนได้รับเรื่องราว และข่าวสารเดียวกันทุกครั้งโดยเลือกใช้คำสั่ง Post จาก Frame ด้านซ้ายของเวป
     กรณีที่ต้องการจะอ่านหัวข้อเรื่องที่มีคน Post เข้าไป ก็ให้ใช้คำสั่ง Message หรือ Home จาก Frame ด้านซ้ายของเวป
     กรณีที่ต้องการจะ Upload รูปภาพ หรือ File ก็ให้ทำเช่นเดียวกัน
     นักศึกษาสามารถศึกษาคำสั่งอื่น ๆ ได้ด้วยตัวเอง
     หมายเหตุ:  ขอให้นักศึกษา บธ.บ.สส.2 ทุกคนอยู่ในกลุ่มนี้จนกว่าจะสอบผ่านวิชา Senior Porject เพื่อทุกคนจะได้รับข่าวสารที่เหมือนกัน และพร้อมเพรียงกัน และช่วยให้จบการศึกษาได้ตามกำหนดการ

Download forms
 
   ตารางกำหนดการ   
   ฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงาน และรูปแบบการจัดพิมพ์   
   ฟอร์มตัวอย่างเพื่อจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน (บางส่วน) new  
   รูปแบบการจัดพิมพ์เอกสารประกอบโครงงาน และข้อแนะนำ new  
   ฟอร์มรายงานการความก้าวหน้าของโครงงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษา new  
   ภาพตัวอย่างรูปเล่มเอกสารประกอบโครงงานฉบับสมบูรณ์  
   ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
   การออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้น   

.: FAQ :. 
1.

  ทำไมต้องมีการเขียนโครงร่างเพื่อเสนอขอทำโครงงาน ?

ตอบ :
      การเขียนโครงร่างเพื่อเสอนขอทำโครงงานนั้น กำหนดให้มีการเขียนขึ้นเพื่อทางสาขาวิชาฯ จะได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ความมาก น้อย ของโครงงานที่เลือกทำ ก่อนที่จะมีการลงมือทำจริงในภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดำเนินโครงงานมั่นใจได้ว่าโครงงานของตนเองนั้น มีความเหมาะสมและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสาขาวิชาฯ แล้ว  
2.

  โครงร่างฯ เขียนอย่างไร ?

ตอบ :
      การเขียนโครงร่างฯ จะมีแบบฟอร์มให้ Download ไว้แล้ว โดยให้เขียนตามแบบฟอร์มที่กำหนด วิธีการเขียนจะคล้ายกับการเขียนเสนอขอทำโครงการทั่วไป สิ่งสำคัญอยู่ที่ขอบเขตของโครงงานที่จะทำ ว่าผู้ดำเนินโครงการ ต้องการจะทำอะไรบ้าง เช่น หากเป็นโปรแกรมก็ควรจะระบุความสามารถของโปรแกรมที่จะจัดทำ ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง มีการเพิ่ม แก้ไข ลบ ได้หรือไม่ ออกรายงานได้หรือไม่ และเป็นแบบ Stand alone หรือ แบบ Networking เป็นต้น หากเป็นโครงงานเกี่ยวกับ Web หรือ E-commerce ก็ต้องเขียนขอบเขตให้ชัดเจนเช่นกันว่า Web ที่จะดำเนินการนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างเช่นเดียวกับโปรแกรม และควรระบุด้วยว่าจะนำ Web ที่ทำเสร็จแล้วไปฝากไว้ที่ Host ใด อย่างไร ถ้าเป็น E-commerce จะมีวิธีการเก็บเงินอย่างไร เป็นต้น สำหรับวิธีการดำเนินงานสำหรับการพัฒนา โปรแกรมแล้ว โดยทั่วไปแล้วมักจะให้ใช้ขั้นตอนของ SDLC (System Developement Life Cycle) 7 ขั้น และให้ดำเนินการ ตามนั้น ทั้งนี้ ผู้ดำเนิน โครงการจะต้องไปทำการศึกษา โครงงานที่จะเสนอขอทำให้เข้าใจเสียก่อน แล้วคิดวิเคราะห์ขั้นต้นก่อนว่าโครงงานที่จะเสนอขอทำนั้นมีความ เป็นไปได้หรือไม่ ขนาดของโครงงานมากน้อยอย่างไร ยากง่าย เหมาะสมหรือไม่ก่อนที่จะนำมาเสนอขอทำโครงงาน ต่อคณะกรรมการสาขาวิชาฯ  
3.

  มีการสอบโครงงร่างฯ หรือไม่ ?

ตอบ :
      มี เพื่อให้สาขาวิชาฯ ได้ทราบว่าใครทำโครงงานอะไรบ้าง แต่ละโครงงานมีแผนการดำเนินงานอย่างไร ขอบข่ายมากน้อยขนาดไหน เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งเจ้าของโครงงานควรจะมีการเตรียมความพร้อมก่อนสอบโครงร่าง โดยทำความเข้าใจโครงงานที่จะเสนอขอทำใหถ่องแท้ เข้าใจก่อนสอบ มีการซักซ้อม และเตรียมเตรียมคำตอบสำหรับคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการนำเสนอโครงร่าง เพื่อให้การสอบผ่านไปด้วย ความเรียบร้อย  
4.

  จะทำอย่างไรให้โครงร่างผ่านการสอบได้ด้วยดี ?

ตอบ :
      มีการเตรียมตัวโดยการทำความเข้าใจโครงงานที่จะเสนอขอทำอย่างถ่องแท้ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาและสรุปงานกับสมาชิกคนอื่น ๆ ที่ดำเนินโครงงานร่วมกัน เขียนโครงร่างตามข้อสรุปที่ได้ นำไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม นำโครงร่างที่ได้ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแล้วมาแก้ไขให้เรียบร้อย อ่านทวนโครงร่างที่จะนำเสนอ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอโครงร่าง สำหรับ วันสอบก็ควรจะมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมาสอบ มีการเตรียมการนำเสนอ เตรียมคำตอบ คำถามก่อนสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในวันสอบโครงร่าง นอกจากนี้การเตรียมตัวก่อนนำเสนอโครงร่างยังสามารถช่วยลดความตื่นเต้นในการนำเสนอโครงร่างในวันสอบได้ เป็นอย่างดีด้วย  
5.

  โครงงานมีสมาชิกได้กี่คน ?

ตอบ :
      1 โครงงานมีสมาชิกได้ไม่เกิน 2 คน  
6.

  หลังจากสอบโครงร่างแล้วจะทราบผลเมื่อไร ?

ตอบ :
     ผลการสอบจะทราบภายหลังจากสอบประมาณ 1 สัปดาห์ผู้ดำเนินโครงการทุกคนควรจะคอยติดตามข่าวผลการสอบอย่างใกล้ชิด จากสาขาวิชาฯ  
7.

  สอบโครงร่างไม่ผ่านจะทำอย่างไร ?

ตอบ :
      หากโครงงานใดไม่ผ่าน หรือต้องแก้ไข ให้เจ้าของโครงงานรีบไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ หรือหาหัวข้อโครงงานใหม่ทันที และนำส่งโครงร่างอีกครั้งภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากวันประกาศผลสอบ  
8.

  โครงงานฉบับสมบูรณ์ของรุ่นพี่จะช่วยในการเขียนโครงร่าง และทำเอกสารประกอบโครงงานได้หรือไม่ ?

ตอบ :
      ได้แน่นอน เนื่องจากเอกสารโครงงานของรุ่นพี่ได้ผ่านกระบวนการต่าง ๆ มาหมดแล้ว และสามารถใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงร่าง รวมไปถึงการจัดทำเอกสารประกอบโครงงานฉบับสมบูรณ์ได้อีกด้วย  
9.

  จะหาดูโครงงานฉบับสมบูรณ์ของรุ่นพี่ได้จากที่ไหน ?

ตอบ :
      โครงงานฉบับสมบูรณ์ของรุ่นพี่สามารถหาดูได้จากหอสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  
10.

  ควรเริ่มดำเนินโครงงานเมื่อไหร่ ?

ตอบ :
      ควรเริ่มทันทีที่ผลการสอบโครงงร่างผ่านคณะกรรมการสาขาวิชาฯ เพื่อให้โครงงานเสร็จตามแผนที่วางเอาไว้ หากเร่งทำในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ได้ยิ่งดีเนื่องจากในภาคเรียนที่ 2 ก็มีวิชาอื่นต้องเรียนอีกหลายวิชา ดังนั้นช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 จะเป็นเวลาที่ว่างที่สุด ดีที่สุด ที่จะเริ่มดำเนิน โครงงาน โดยอาจจะเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์งานที่จะทำอย่างละเอียดถี่ถ้วน ศึกษาระบบงานเก่า ออกแบบระบบงานใหม่ ออกแบบฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูล และเริ่มเขียนโปรแกรม หรือเริ่มดำเนินโครงงานให้ได้ในช่วงนี้ พร้อมกันนี้ ควรจะจัดทำเอกสารประกอบโครงงานควบคู่กันไป ด้วยจะได้เสร็จพร้อมกัน  
11.

  ทำไมต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา รอพบทีเดียวหลังจากทำโครงงานเสร็จไม่ได้หรือ ?

ตอบ :
      ที่กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาก็เพื่อเอาไว้ให้ปรึกษานะสิ จะรอพบทีเดียวทำไม (พูดเล่น) ที่ต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา็เพื่อจะได้ให้อาจารย์ ที่ปรึกษาช่วยดูโครงงานให้ว่าดำเนินการได้ตามกำหนดการหรือไม่ หากดำเนินโครงงานไปแล้วเกิดมีปัญหาขึ้น อาจารย์ที่ปรึกษาก็จะได้ช่วยกัน แก้ปัญหาให้เป็นระยะไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้ตอนเสนอขอดำเนินโครงการ ส่วนจะรอพบทีเดียวได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินโครงงานว่า จะมาพบหรือไม่ แต่ส่วนใหญ่ 99% ของผู้ที่รอพบอาจารย์ที่ปรึกษาทีเดียว จะจบการศึกษา หรือดำเนินงานได้ช้ากว่าผู้ที่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการรอพบทีเดียวนั้น หากมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว อาจารย์พบว่าโครงงานที่ดำเนินการไปแล้วนั้นมีปัญหา ทำไม่ถูก ต้องตามขอบเขตที่วางเอาไว้ ผู้ดำเนินโครงงานก็จะต้องนำไปแก้ไขซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นอาจจะไม่ทันตามกำหนดการได้ ดังนั้น ผู้ดำเนินโครงงาน ควรจะ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  
12.

  ต้องนัดอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเข้าพบหรือไม่ ?

ตอบ :
      ควรจะนัดอาจารย์ท่านก่อนที่จะเข้าพบ เพื่อจะได้นัดวัน เวลา กันก่อน เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาก็ต้องมีงานสอน งานพิเศษนอกเหนือจาก งานสอนทำด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงควรนัดอาจารย์ท่านก่อนเข้าพบ นอกจากกรณีที่มีเหตุ หรือปัญหาเร่งด่วนจริง ๆ และหากจะให้ดีก็ควรจะจัดตาราง พบอาจารย์ที่ปรึกษาเอาไว้ล่วงหน้าเลย ซึ่งจะดีกับทั้ง 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายผู้ดำเนินโครงงานก็จะได้ทำงาน ให้ทันตามกำหนดส่งงานให้ที่ปรึกษาได้ช่วยดู ฝ่ายอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะได้ทราบล่วงหน้าว่าจะมีใครเข้าพบบ้าง เรื่องอะไร จะได้จัดเวลา ทำงานได้อย่างถูกต้อง และหากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ว่าง จะได้นัดกันใหม่ได้และไม่เสียงานกันทั้ง 2 ฝ่าย  
13.
  บทที่ 2, 3, 4, ... ทำอย่างไร ?
ตอบ:
     บทที่ 1 ให้เป็นความเป็นมาในการทำโครงงานนี้ โดยอาจใช้โครงร่างของโครงงานที่ผ่านแล้วมาปรับใช้เป็นบทที่ 1 ก็ได้ ส่วนบทต่อไปให้ ้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานว่าควรจะเป็นอย่างไรดี เนื่องจากแต่ละโครงงานทำไม่เหมือนกัน  
14.
เอกสารอ้างอิงควรจะจัดอยู่ที่ส่วนใดของเอกสารประกอบโครงงาน ?
ตอบ:
     เอกสารอ้างอิง ควรจะจัดอยู่ต่อจากบทสุดท้ายของเอกสารประกอบโครงงาน และอยู่ก่อนภาคผนวก  
15
หลังจากประกาศหัวข้อโครงร่างแล้วมีแก้ไขจะแก้ไขอย่างไร ?
ตอบ:

แก้ไขปรับเปลี่ยนหัวข้อคือ...การตั้งชื่อหัวข้อใหม่ให้สอดคล้องกับงานที่ทำ เช่น ถ้าตั้งว่า โปรแกรมพัสดุ... ก็ควรจะปรับเปลี่ยนเป็น การพัฒนาโปรแกรมพัสดุ... เป็นต้น ที่สำคัญต้องระบุให้ชัดเจนลงไปเลยว่าจะทำให้ใคร ที่ไหน อย่างไร เพื่อขอบเขตของโครงงาน จะได้มีขอบเขตที่แน่นอน ไม่กว้างจนเกินไปจนทำให้ไม่ทราบว่าจะทำให้ใคร มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะแนะนำไว้ที่หมายเหตุแนบท้ายประกาศ

สำหรับการเปลี่ยนเรื่องคือ... เจ้าของโครงงานต้องหาเรื่องใหม่มาทำเลย และต้องส่งโครงร่างเสนอหัวข้อโครงงานใหม่ เนื่องจากโครงงาน ที่เสนอนั้นซ้ำกับของรุ่นพี่

สำหรับคนที่ต้องมาสอบใหม่... ต้องมาสอบใหม่ตามวันเวลาที่กำหนด เนื่องจากติดปัญหาเรื่องคณะกรรมการไม่เข้าใจงานที่จะทำ หรืองานนั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะทำ หรืองานนั้นอาจจะกว้างเกินไปจนอาจจะทำไม่ทัน เป็นต้น

 
16.
 วิชา (05510450) Select Topic in Computer Information System ขอ I ได้หรือไม่ ?
ตอบ:
      ไม่ได้ นักศึกษาต้องดำเนินโครงงานให้เสร็จสิ้น ก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2