กลับสู่หน้าหลัก | 
.::. ลืมรหัสผ่าน .::.
รหัสประจำตัวนักศึกษา :
คำถาม : โรงเรียนอนุบาลที่เคยเรียนชื่ออะไร ?
คำตอบของคำถาม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ โทร.0 5389 2780 ต่อ 2680