foot นักศึกษาห้อง บธ.บ.สส. ชั้นปีที่ 1 ทั้งห้อง ปกติ และ สมทบ ที่เรียนวิชา Computer Programming 1ช่วยเข้าไปตอบแบบสอบถามให้ด้วยค่ะ
(ขอให้ตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 29 ต.ค. - 4 พ.ย. 50 นะคะ ขอบคุณค่ะ)   new
  foot นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศชั้นปีที่ 2 ให้เข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
ได้ที่  http://www.rmutl.ac.th/chadcha/SeniorProject.HTML   new