กลับสู่หน้าหลัก | 
.::. ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ .::.
ลงทะเบียนสมาชิกใหม่
รหัสนักศึกษา :
    * (Ex. 264760505001-8)
รหัสผ่าน :
    * (ความยาวตั้งแต่ 6 - 10 ตัวอักษร)
ยืนยันรหัสผ่าน :
    * (ให้พิมพ์ซ้ำรหัสผ่านอีกครั้ง และไม่ควรคัดลอกมาจากช่อง "รหัสผ่าน")
 หมายเหตุ : ฟิลด์ที่มี   *  เป็นฟิลด์ที่จะต้องกรอกข้อมูลลงไป
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
    *
นามสกุล :
    *
ชั้นปี :     *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ :     * (หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย "-" แทน) 
e-mail address :     * (Ex .aruneepk@yahoo.com)
คำถามสำหรับค้นหารหัสผ่าน :    โรงเรียนอนุบาลที่เคยเรียนชื่ออะไร ?
คำตอบ :     *
  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ โทร.0 5389 2780 ต่อ 2680